Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

LinkedIn Insight Pixel

Last updated on August 07, 2023

Thẻ LinkedIn Insight là một đoạn mã JavaScript nhẹ mà bạn có thể thêm vào trang web của mình để kích hoạt báo cáo chiến dịch chuyên sâu và mở khóa thông tin chi tiết có giá trị về khách truy cập trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng Thẻ LinkedIn Insight để theo dõi chuyển đổi, nhắm mục tiêu lại khách truy cập trang web và mở khóa thông tin chi tiết bổ sung về các thành viên tương tác với quảng cáo của bạn.!

e.g. 123456

Tìm hiểu thêm

Không trả lời câu hỏi của bạn?
Liên hệ chúng tôi