Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Google Tag Manager Pixel

Last updated on August 07, 2023

Google Tag Manager Pixel cho phép bạn kết hợp hàng trăm pixel thành một pixel duy nhất. Hãy đảm bảo thêm đúng "Container ID" nếu không các sự kiện sẽ không được theo dõi!

e.g. GTM-ABC123DE

Tìm hiểu thêm

Không trả lời câu hỏi của bạn?
Liên hệ chúng tôi