Thống kê

Lưu ý
Trình độ chuyên gia
Khóa API phải được gửi dưới dạng Bearer Token trong Authorization header của yêu cầu. Lấy khóa API.
Hiển thị

Điểm cuối API:

GET
https://rutgon.com.vn/api/v1/stats/{id}

Yêu cầu ví dụ:

curl --location --request GET 'https://rutgon.com.vn/api/v1/stats/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Tham số
Nhập
Mô tả
from
yêu cầu string
Ngày bắt đầu ở định dạng Y-m-d.
to
yêu cầu string
Ngày kết thúc ở định dạng Y-m-d.
name
yêu cầu string
Tên thống kê. Giá trị có thể là: browser, cities, clicks, clicks_hours, country, device, language, platform, referrer.
search
tùy chọn string
Truy vấn tìm kiếm.
sort
tùy chọn string
Sắp xếp. Giá trị có thể là: max cho Hoạt động tốt nhất, min cho Hoạt động yếu nhất. Mặc định là: max.
per_page
tùy chọn int
Kết quả trên mỗi trang. Giá trị có thể là: 10 đến 100. Mặc định là: 10.