Pixels

Lưu ý
Trình độ chuyên gia
Khóa API phải được gửi dưới dạng Bearer Token trong Authorization header của yêu cầu. Lấy khóa API.
Danh sách

Điểm cuối API:

GET
https://rutgon.com.vn/api/v1/pixels

Yêu cầu ví dụ:

curl --location --request GET 'https://rutgon.com.vn/api/v1/pixels' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Tham số
Nhập
Mô tả
search
tùy chọn string
Truy vấn tìm kiếm.
type
tùy chọn string
Phân loại pixel. Giá trị có thể là: adroll, bing, facebook, google-ads, google-analytics, google-tag-manager, linkedin, pinterest, quora, twitter. Mặc định là: desc.
sort
tùy chọn string
Sắp xếp. Giá trị có thể là: desc cho Giảm dần, asc cho Tăng dần. Mặc định là: desc.
per_page
tùy chọn int
Kết quả trên mỗi trang. Giá trị có thể là: 10 đến 100. Mặc định là: 10.
Hiển thị

Điểm cuối API:

GET
https://rutgon.com.vn/api/v1/pixels/{id}

Yêu cầu ví dụ:

curl --location --request GET 'https://rutgon.com.vn/api/v1/pixels/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Cửa hàng

Điểm cuối API:

POST
https://rutgon.com.vn/api/v1/pixels

Yêu cầu ví dụ:

curl --location --request POST 'https://rutgon.com.vn/api/v1/pixels' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
Tham số
Nhập
Mô tả
name
yêu cầu string
Tên gọi pixel.
type
yêu cầu string
Phân loại pixel. Giá trị có thể là: adroll, bing, facebook, google-ads, google-analytics, google-tag-manager, linkedin, pinterest, quora, twitter. Mặc định là: desc.
pixel_id
yêu cầu string
Mã nhận diện pixel.
Cập nhật

Điểm cuối API:

PUT PATCH
https://rutgon.com.vn/api/v1/pixels/{id}

Yêu cầu ví dụ:

curl --location --request PUT 'https://rutgon.com.vn/api/v1/pixels/{id}' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
Tham số
Nhập
Mô tả
name
tùy chọn string
Tên gọi pixel.
type
tùy chọn string
Phân loại pixel. Giá trị có thể là: adroll, bing, facebook, google-ads, google-analytics, google-tag-manager, linkedin, pinterest, quora, twitter. Mặc định là: desc.
pixel_id
tùy chọn string
Mã nhận diện pixel.
Xóa

Điểm cuối API:

DELETE
https://rutgon.com.vn/api/v1/pixels/{id}

Yêu cầu ví dụ:

curl --location --request DELETE 'https://rutgon.com.vn/api/v1/pixels/{id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'