Tài khoản

Lưu ý
Trình độ chuyên gia
Khóa API phải được gửi dưới dạng Bearer Token trong Authorization header của yêu cầu. Lấy khóa API.
Hiển thị

Điểm cuối API:

GET
https://rutgon.com.vn/api/v1/account

Yêu cầu ví dụ:

curl --location --request GET 'https://rutgon.com.vn/api/v1/account' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'